วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ปลูกฝังคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ส่งเสริมปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เป้าประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มีวินัย สามัคคีและความรับผิดชอบ
มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ
มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้นและมีความสนใจที่จะเรียนรู้
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติด

นโยบายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้กำหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้
มีความจงรักภักดี เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันที่พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยสันติสุข และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ส่งเสริมและพัฒนาการสอนของครู ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนที่จบการศึกษามีคุณสมบัติตามความคาดหวังของหลักสูตร ทำให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
เสริมสร้างคุณลักษณะการมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และสังคมโลก ปลูกฝังคุณค่าแห่งความเป็นไทย มีจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ส่งเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและเหมาะสม เกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้งในครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ส่งเสริมความรู้พัฒนาสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเยน และโครงการโรงเรียนสีขาว ด้วยการให้ความรู้ การป้องกันดูแล และหลีกเลี่ยงจากอบายมุข และสิ่งเสพย์ติดทั้งหลาย
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย
ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรของโรงเรียน เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในการ่วมกันจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
แผนกลยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและดำรงชีวิต โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เร่งพัฒนาการบริหารจัดการในด้านอาคารสถานที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 : โทร 0-3233-7372 : E-mail benjama.r@hotmail.com

ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดรับสมัครสหศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มจากใช้สถานที่ของวัดสัตตนารถปริวัตร (สร้างเมื่อ พ.ศ.2414) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2450 ทรงพะกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการปรับปรุง การศึกษาให้มีระบบ แบบแผนตามแบบตะวันตก จึงได้เปลี่ยนฐานะของฌรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร ให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดาตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2455 จึงได้มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 2 ชั้น รูปทรงปั้นหยาขึ้น 1 หลังในที่ดินของวัดสัตตนารถปริวัตรโดยพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" แปลว่า อุทิศแด่พระราชาองค์ที่ 5 ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทางราชการได้ขนานามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลราชบุรีเบญจมราชูทิศ ต่อมา ปี พ.ศ.2459 จึงได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกปีที่ 3 และในปี พ.ศ.2460 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง พ.ศ. 2462 นายแก้ว สุวรรณดิษ บริจาคเงินสร้างาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5 ต่อมา ปี พ.ศ. 2469 ได้แยกนักเรียนหญิงทุกชั้นออกไปเรียนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดราชบุรี และได้ยุบเลิกการสอนชั้นมูล และชั้นประถมศึกษาเป็นการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 (ม.1) ถึงมัธยมปีที่ 6 (ม.6) ปี พ.ศ.2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงได้บูรณะโรงเรียน ซื้อที่ดินเพิ่มเติม สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจนถึง พ.ศ.2497 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.7 และ ม.8) พ.ศ.2512 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 1) พ.ศ.2514 รื้ออาคารหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ เสด็จฯมาทรงเปิดเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก พ.ศ. 2515 สร้างโรงอาหารในปัจจุบันโดยใช้งบประมาณของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบกับเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน ต่อมา พ.ศ.2516 รื้อเรือนแก้วสุวรรณดิษ และเรือนไม้สีเทา เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น คืออาคาร 2 และอาคาร 3 พ.ศ.2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ.2530 สร้างอาคารสมาคมศิษญ์เก่าฯ โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีอาคารฝึกงาน 2 หลัง มีเบญจมราชุทิศพิพิธภัณฑ์ จนถึงปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามอาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2542 อันเป็นวันที่โรงเรียนจัดงานฉลองครบรอบ 111 ปี การก่อตั้งโรงเรียนนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี ปัจจุบันเรือนแก้วสุวรรณดิษ ทรุดโทรมมากไม่สามารถจะบรณซ่อมแซมต่อไปได้อีกในปี พ.ศ.2544 ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตรื้อและนำชื่อ "เรือนแก้ว สุวรรณดิษ" ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนพื้นที่ของเรือนแก้ว สุวรรณดิษใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่อไป ในปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินติดกับโรงเรียน ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำกลาง จังหวัดราชบุรี จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 9 ไร่ 98 ตารางวา และได้ทำพิธีวางหมุดเขตพื้นที่ส่วนขยายและบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546